УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „АЙ СТАЙЛ“ ЕООД

Настоящите Указания за обработка на лични данни от „Ай Стайл“ ЕООД (наричани по-долу „Указания за обработка на данни“) са изготвени и се основават на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Те не засягат, не ограничават и не отменят правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“) или друго относимо българско и европейско законодателство, с което ние се съобразяваме стриктно.
Този документ цели да информира нашите клиенти относно данните, които се обработват от iSTYLE във връзка с търговските и обслужващи дейности и услуги, извършвани от iSTYLE, техния източник, целта на обработката на данни, правното основание, тяхната продължителност, дейностите на потенциално ангажираните лица, свързани с обработката на данни и обхвата на получателите. Документът съдържа и информация за това как iSTYLE защитава тези данни и информация и какви са Вашите права във връзка с обработваните за Вас лични данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
„АЙ СТАЙЛ“ ЕООД (наричан оттук нататък “iSTYLE”) е търговско дружество, занимаващо се с дистрибуция, продажба и сервиз на Apple продукти и аксесоари. Освен чрез своите физически магазини, iSTYLE поддържа и онлайн продажби на интернет страница - https://www.istyle.bg.
Име на компанията: „Ай Стайл“ ЕООД
Седалище: гр. София, 1000, бул. „Витоша“ №25, магазин Ай Стайл
Търговски регистрационен номер на дружеството: 175220335 (ЕИК към Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията)
Данъчен номер: BG 175220335
Електронен адрес: sales@istyle.bg
Уебстраница: https://www.istyle.bg
Телефонен номер: +359 885104005

Физически магазини на iSTYLE, в които се обслужват клиенти:
гр. София, бул. Витоша №25, София 1000
гр. София, бул. Цариградско шосе 115з, ниво 0 (The Mall)
гр. София, бул. Ситняково 48, ниво 0 (Сердика Център)
гр. София, бул. Черни връх 100, ниво 0 (Парадайс Център София)
гр. София, ул. Околовръстен път 214, ниво 1 (София Ринг Мол)
гр. Пловдив, ул. „Д-р Георги Странски“ 3, (Plovdiv Plaza)

ОПИСАНИЕ НА РАЗЛИЧНИ СЛУЧАИ НА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
За да направим настоящите Указания за обработка на лични данни по-разбираеми, по-долу ще намерите информация за целта и правното основание на обработването на личните Ви данни, техния обхват и срок за обработване за различни случаи и процеси по обработване на данни. Ако Ви интерeсува само определен процес или цел на обработване може да кликнете върху съответния раздел, за да преминете лесно към тази секция. Възможно е в хода на търговската си дейност iSTYLE да извършва и други дейности по обработване, като до включването им в този документ iSTYLE може да предоставя отделна информация за цел, правно основание, обхват на данните и продължителност на обработването. Всички останали части на тези Указания са приложими и за другите дейности по обработване, освен ако не е казано други в конкретната брошура/информация.
*Информацията, съдържаща се в другите части на Указанията за обработка на данни е съответно приложима за всички случаи на обработване (освен ако изрично не е предвидено друго в съответната секция).

Клиентът може да закупи желания продукт в магазина на iSTYLE или ако същият не е на склад - може да направи поръчка. Във физически магазини клиент може да заяви и ползването на услуги, предоставяни от iSTYLE.
Цел на обработката на данни:
Сключването и изпълнението на договора с iSTYLE – договор за продажба на стока, респ. договор за предоставяне на услуга. Администриране на отношенията във връзка с договора за покупко-продажба и изпълнение на законовите задължения в тази връзка – в това число прехвърляне на продукта, указване на услугата, плащане на покупната цена, респ. цената на услугата, доставка на продукта (ако е приложимо), осчетоводяване на продажбата, услугата, фактуриране, отправяне на оплаквания и похвали в книгата за оплакване и похвали и др. Данните от книгата за похвали и оплаквания се използват от търговеца единствено за проверка на оплакването, предприемане на мерки и обратна връзка към клиента за резултатите от проверката.
Правно основание за обработване:
Обработката на данни в този случай се основава на:
- член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договор, по който заинтересованото лице е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
- член 6, параграф 1, буква в) - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора. Приложими закони:
• Закона за Счетоводството – фактуриране, счетоводно отчитане, изисквания към съдържанието и съхраняването на счетоводните документи и др.
• Закон за данъка върху добавената стойност (по специално чл.114 от ЗДДС) и други относими счетоводни и данъчни закони;
• Друго относимо законодателство.
- По отношение на Книгата за похвали и оплаквания - Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: съгласие на клиента и - Член 6, параграф 1, буква в) от Регламента: спазване на законово задължение на администратора.
Обхват на обработенваните данни:
Обработваме ограничен обем от данни – само такива, които са необходими за постигане на горепосочените цели и изпълнение на законовите задължения. Това са основно имена, адрес, данни за контакт - телефонен номер, електронен адрес, ЕГН ако се изисква фактура. Време/дата на закупуване. Дата на доставка. Адрес за доставка (ако е относимо). Данни за ползван потребителски кредит и финансираща институция – когато клиентът избере да закупи продукта с потребителски кредит. При вписване в книгата за похвали и оплаквания – данните, които клиентът е преценил да впише.
* Когато покупката на продукта е придружена от застрахователен договор (по желание на клиента): се обработва и информация от името на съответния застрахователен агент, необходима за предоставянето на застрахователна полица (в този случай iSTYLE е обработващ на данни, действащ от името на застрахователния агент).
**Когато продуктът се закупува на изплащане: се обработва и информация, необходима на финансиращата институция, предоставяща потребителския кредит, за обработка на заявката за потребителски кредит и сключване на договора за кредит (в този случай, iSTYLE е обработващ на данни, действащ от името на финансиращата институция).
Продължителност на съхранението на данни
До изтичане на давностните срокове за погасяване на исковете, произтичащи от договора.
Лични данни, съдържащи се в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят(чл.12, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството);
Лични данни, съдържащи се във всички останали носители на счетоводна информация - 3 (три) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл.12, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството);
IT системи/платформи използвани от iSTYLE за обработването на данни
Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com

Освен във физическите си търговски обекти iSTYLE предлага и продава своите продукти и през он-лайн магазина, опериран през https://istyle.bg
Когато купува от онлайн магазина, клиентът избира желаните продукти и свързаните с тях услуги, предоставя информация за фактуриране и доставка и едва след това прави поръчката и заплаща покупната цена на продукта (ите). Въведените от клиента данни по време на процеса на закупуване се обработват от iSTYLE посредством използваните от последното IT системи, посочени по-долу и се съхраняват на сървърите на системата. За извършване на покупка или поръчка през он-лайн магазина регистрацията в сайта на iSTYLE не е абсолютно необходима. В случай, че клиентът не желае да се регистрира, след като избере желания продукт, той може да предостави данните, необходими за обработката на поръчката, на страницата за плащане.
Подробна информация, правила и условия за извършване на онлайн поръчки, покупки и доставки, както и за упражняването на правото на отказ от договор сключен от разстояние се съдържат на: https://istyle.bg/uslovia/
Цел на обработката на данни:
Сключването и изпълнението на договора за продажба на стока от разстояние или предоставяне на услуги. Администриране на отношенията във връзка с договора за покупко-продажба и изпълнение на законовите задължения в тази връзка – в това число прехвърляне на продукта, плащане на покупната цена, доставка на продукта (ако е приложимо), осчетоводяване на продажбата, фактуриране, упражняване от клиенти-потребители на ISTYLE на правото на отказ от договора от разстояние и администриране/удовлетворяване на упражненото право и др.
Правно основание за обработката на данни
Обработката на данни в този случай се основава на:
- член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договор, по който заинтересованото лице е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
- член 6, параграф 1, буква в) - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора. Приложими закони:
• Закона за Счетоводството – фактуриране, счетоводно отчитане, изисквания към съдържанието и съхраняването на счетоводните документи и др.
• Закон за данъка върху добавената стойност (по специално чл.114 от ЗДДС) и други относими счетоводни и данъчни закони;
• Закона за защита на потребителите – упражняване на правото на отказ от договор от разстояние;
• Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
• Друго приложимо законодателство
Обхват на обработваните данни:
Идентификационни данни: Имена;
Данни за контакт: телефон, адрес, електронен адрес;
Данни за доставка (ако е приложимо): адрес за доставка;
Данни за покупката: Време/дата на закупуване; номер дата на договора; дата на доставка; описание на продукта;
Финансови данни: (а) Данни за банкова сметка – обработва се само когато клиентът е избрал „Начин на плащане“ чрез банков превод, както и в случаите на упражнено право на отказ от договор от разстояние, когато клиентът посочи банкова сметка, по която да му бъде върната сумата; (б) данни за ползван потребителски кредит и финансираща институция – когато клиентът избере да закупи продукта с потребителски кредит.
* Когато покупката на продукта е придружена от застрахователен договор (по желание на клиента): се обработва и информация от името на съответния застрахователен агент, необходима за предоставянето на застрахователна полица, вкл. дата на раждане (в този случай iSTYLE е обработващ на данни, действащ от името на застрахователния агент).
**Когато продуктът се закупува на изплащане: се обработва и информация, необходима на финансиращата институция, предоставяща потребителския кредит, за обработка на заявката за потребителски кредит и сключване на договора за кредит (в този случай, iSTYLE е обработващ на данни, действащ от името на финансиращата институция).
IT системи/платформи използвани от iSTYLE за обработването на данни
Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com
Продължителност на сърханение на данните
До изтичане на давностните срокове за погасяване на исковете, произтичащи от договора.
Лични данни, съдържащи се в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят(чл.12, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството);
Лични данни, съдържащи се във всички останали носители на счетоводна информация - 3 (три) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл.12, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството);

! Ако клиентът избере да плати чрез онлайн транзакция с дебитна / кредитна карта, плащането се улеснява чрез независим доставчик на онлайн платежни услуги. Когато клиентът желае онлайн плащане, сайтът iSTYLE пренасочва клиента към платежния сайт, където се събират данните, необходими за обработка на транзакцията (информация за кредитната карта, номер на картата, дата на изтичане, CVC код) и информация, свързана с кредитната / транзакция с дебитната карта (идентификационен номер на платеца, сума на транзакцията, дата и час). Доставчикът на онлайн платежни услуги обработва всички събрани данни в качеството си на администратор лични данни и в съответствие с приложимия стандарт PCI DSS (Стандарт за сигурност на данните за търговци и процесори на платежни карти /Payment Card Industry Data Security Standard) и съответните разпоредби за защита на данните: Нито една част от данните, обработени по време на онлайн транзакцията, не се препраща до iSTYLE. iSTYLE получава само информация за успешното извършване на онлайн плащането.

Търговските магазини на iSTYLE и сервизния център разполагат с инсталирана система за видеонаблюдение (монтирани видеокамери).
Всички обекти на iSTYLE, където има инсталирана система за видеонаблюдение разполагат с предупредителен знак (табелка, стикер), който информира клиентите, че има Система за видеонаблюдение.
Цели на обработване:
За защита на личната собственост, защита на имуществото и защита на личната неприкосновеност. В това число се включват и откриването и предотвратяването на незаконни дейности и защита на живота, както и физическото благосъстояние на клиенти, посетители и служители.
Правно основание за обработване:
Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква e) от Регламента: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на администратора - защита на имуществото на администратора и защита на личната неприкосновеност на служителите и клиентите му.
Предпоставка за прилагане на легитимния интерес и използването му като правно основание за обработка на данни е, че легитимният интерес на администратора на данни да има преимущество пред интересите или основните права и свободи на субекта на данните. За да се определи това, е необходимо да се проведе предварителен тест "баланс на интереси". iSTYLE вече е провел съответния тест "баланс на интереси". Резултатите от него показват, че легитимният интерес на iSTYLE не налага непропорционално ограничение на правата на длъжника при защитата на личните му данни. При поискване iSTYLE предоставя информация на субекта за данните във връзка със съдържанието на този параграф.
Обхват на обработваните данни:
Изображения на посетителите и служителите в магазините на дребно и сервизния център. Записите, направени и обработени от Системата за наблюдение се смятат за лични данни, тъй като могат да бъдат свързани със субекта на данни и от тях могат да бъдат направени заключения.
Продължителност на съхранението на данни
2 месеца от датата на записа
Място на съхранение на данните
Записите, направени от видеокамерите се съхраняват на сървъри на Обработващия лични данни, използван от iSTYLE. Сървърите са разположение в границите на Европейския съюз, Чехия.
Обработващ лични данни
Във връзка със Системите за видеонаблюдение „Ай Стайл“ ЕООД използва услугите на външен доставчик на услуги, именно – за доставка, монтаж на системи за видеонаблюдение, поддръжка на монтираните системи, осигуряване на платформа за управление на Системата за видеонаблюдение, предоставяне на сървърно пространство за съхранение на направените записи. Във връзка с предоставяне на услугите обработващият лични данни има достъп до записите. Сървърите, на които се съхраняват данните са локализирани в Чехия.
Данни за обработващия лични данни:
NetRex s.r.o., дружество регистрирано в Търговския регистър на ОКръжния съдв Прага под № C 116295, ID No.: 25288792
с адрес по регистрация: Chatová 1520/6, 153 00 Praha 16 - Radotín,
с адрес за кореспонденция: U Nikolajky 9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Обработващият лични данни и администратора са подписали Споразумение за обработване на данни, в съответствие с изискването на чл.28 от Регламента.
Относими правила и информация:
За търговските магазини и сервизен център на iSTYLE има отделна информация за обработка на данни събирани по време на осъществяваното видеонаблюдение, която е налична тук: https://istyle.bg/nabljudenie/

Регистрация в сайта на iStyle не е задължително условие за ползване на стоките и услугите, предоставяни от iStyle. Създаването на акаунт/регистрация в https://istyle.bg е изцяло по Ваше желание и с Ваше съгласие, в случай, че желаете да се възползвате от предимствата, които този профил създава. Когато клиентът желае да се регистрира първо трябва да попълни формуляра за регистрация, намиращ се в подменюто https://istyle.bg/customer/account/create/ и да следва инструкциите, предоставени там. Клиентът ще получи имейл, потвърждаващ успешната му регистрация на адреса на електронната поща, който ще предостави при регистрацията. Данните, въведени по време на процеса на регистрация, се обработват от iSTYLE посредством използваните от него IT платформи и информационни системи.
Правно основание за обработване:
Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработване на данни, основаващо се на съгласие.
Право да оттеглите съгласието
Всеки регистриран клиент има право да оттегли съгласието си за обработване на данни по всяко време. За целта трябва да ни изпратите заявка за закриване на профил на следния и-мейл адрес: sales@istyle.bg.
Цел на обработката на данни
Да се създаде потребителска сметка за клиента, за да се опрости процесът на по-нататъшни покупки чрез уеб магазина. Оказване на техническо съдействие за създаване и администране на профила и възстановяване на забравена парола за достъп до него.
Обхват на обработените данни
Две имена, електронен адрес. Дата на регистрация.
Парола за достъп; Информация и история на поръчките/доставките и ползваните услуги.
Продължителност на съхранението на данни
Докато съгласието бъде оттеглено или личният акаунт бъде изтрит.
Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен, като Вашите данни ще бъдат изтрити. В тези случаи, ние можем да пазим Вашите лични данни само ако това се изисква по закон и за срока посочен в същия, или ако има неуреден правен спор помежду ни до окончателното му решаване, както и ако ги обработваме на някакво друго правно основание и за друга законосъобразна цел.
IT системи/платформи използвани от iSTYLE за обработването на данни
Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy

iSTYLE може да използва лични данни на клиент във връзка с осъществяване на своите маркетингови дейности само с предварителното съгласие на клиента. Такива дейности са:
а) изпращане на регулярен бюлетин за новите предложения, продукти и оферти - въз основа на Вашето съгласие iSTYLE редовно изпраща маркетингови бюлетини на абонатите. Всеки бюлетин съдържа опция за прекратяване на абонамента за получаване на бюлетина;
б) изпращане на други рекламни материали (т.н. директен маркетинг). iSTYLE изпраща писма, съдържащи рекламни и маркетингови материали на и-мейл адреса на клиента, само когато клиентът е дал съгласието си за това.
iSTLYE също така уведомява клиентите, че ако дадат съгласието си да получат (персонализиран) рекламен материал, iSTYLE ще използва историята на покупките им и / или информацията за сърфиране в мрежата, за да събере най-подходящите материали.
В тези персонализирани рекламни материали ние информираме нашите клиенти за нашите продукти, текущи услуги, промоции и специални оферти и им предоставяме информация, която според нас ще бъде от интерес за нашите клиенти. При съставянето на рекламни материали iSTYLE използва историята на браузъра на клиента, записана на нашите уебсайтове (например търсения на продукти), за да определи кои оферти за продукти трябва да бъдат показани на клиента. Въпреки това, iSTYLE не създава специални потребителски профили за маркетингови цели; профилирането се извършва само на ниво групи (например потребители на Mac). Маркетинговите дейности, извършвани от iSTYLE, не се основават единствено на автоматизирано вземане на решения.
По отношение на целите на директния маркетинг и персонализираната реклама, клиентът има право да отмени предходните си изявления и ако той не желае повече да получава такива уведомления, може да ни уведоми без ограничения или нужда от обосновка (безплатно) за решението му по всяко време. Всеки път, когато даден клиент получи пряко свързано с продажбите съобщение чрез нас по електронна поща, ще му напомняме, че има възможност да оттегли изявлението си по всяко време. Чрез оттегляне на предходно дадено съгласие/изявления, клиентът може, във всеки един момент, да прекрати абонамента си за получаване на такива реклами.
Правно основание за обработката на данни
Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработването на данни се основава на съгласие.
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да възразите срещу обработването на личните Ви данни за директен маркетинг.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
 като следвате указанията във всяко и-мейл съобщение, изпратено с маркетингова цел;
 като отправите искане на посочените по-долу координати
Цел на обработката на данни:
Разпространението на търговски оферти, промоции, уведомяване за нови продукти.
Обхват на обработените данни
Име, електронен адрес. Време на абонамент / отписване. Данни относно предишни покупки и / или история на сърфирането в уебсайта (при директен маркетинг) - Тази информация ще обработваме, за ди предложим оферта отговаряща в максимална степен на вашите потребности.
Продължителност на съхранение на данните
До изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг, отписване от бюлетина или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.
IT системи/платформи използвани от iSTYLE за обработването на данни
Обработката на данните за тези цели ще се осъществява чрез използване на платформата https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud.

Програмата за лоялни клиенти на iSTYLE е маркетингова система използвана от iSTYLE, която позволява предоставянето на определени награди на клиентите, които участват в програмата. Програмата за лоялни клиенти е достъпна за клиентите, които закупуват продуктите си както в магазина, така и чрез онлайн покупка (www.istyle.bg)
Клиентите трябва да се снабдят с Карта за лоялни клиенти, за да могат да участват в програмата за лоялни клиенти. "Картата" не е физическа карта, тя е само цифрово хранилище с цел записване на броя на събраните точки. Клиентът може да получи картата от служителите на магазините на iSTYLE при извършване на покупка. При закупуване от онлайн магазина клиентът може да получи картата чрез цифровия потребителски интерфейс. И в двата случая iSTYLE изпраща имейл до клиента, съдържащ връзка към програмата. За да се присъедини към програмата, клиентът трябва да потвърди това намерение чрез друга връзка, която ще му бъде изпратена по електронната поща, и едва след това може да получи своята виртуална карта за лоялни клиенти от iSTYLE.
Относими правила и информация
Подробна информация за участие в програмата за лоялни клиенти и ползване на отстъпките по нея се съдържа на https://istyle.bg/loyalty/
Правно основание за обработката на данни
Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработването на данни се основава на дадено съгласие.
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време като отправите искане на sales@istyle.bg.
Цел на обработката на данни
Да се предоставят отстъпки на редовните клиенти, да се увеличи удовлетворението на клиентите и самият брой на редовните клиенти, което е правно основание за обработката на данни.
Обхват на обработените данни
Име, имейл адрес. Номер на Карта за лоялни клиенти. История на покупките - време и дати на покупки.
Продължителност на съхранение на данните
До изричното оттегляне на даденото съгласие.
IT системи/платформи използвани от iSTYLE за обработването на данни
Обработката на данните за тези цели ще се осъществява чрез използване на платформата https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud.

Случаите на дейностите по сервизно обслужване и свързаните с това услуги може да бъде разнообразно:
• услуга в рамките на срока на гаранцията на производителя, предоставена от Apple (въз основа на договор, който влиза в сила към момента на закупуване на продукта). В този случай iSTYLE изпълнява задълженията за Apple по предоставената от производителя гаранция (търговска гаранция на производителя) и действа като подизпълнител, респ. обработващ данни. iSTYLE е официален партньор за договорни услуги на Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Ирландия (наричана по-долу "Apple")
• обработка на гаранции, рекламации и искове по гаранции въз основа на законодателството в сила (законова гаранция);
• сервизно обслужване извън гаранционния период, платено от клиента (въз основа на договор за ремонти или поправки);
• услуги или техническо обслужване, които не са в обхвата и не подлежат на гаранционно обслужване, заплащани от клиента (въз основа на договор, който влиза в сила, когато клиентът поръча услугата);
• ремонти, извършени при условията на застраховка на устройството и / или удължена гаранция;
• други услуги свързани със сервизната дейност – диагностика, профилактика, преинсталация на операционна система, вътрешно почистване/поддръжка на Mac, подмяна на батерии, подмяна на дисмплей, прехвърляне и съхраняване на данни на друго устройство, достъп и т.н.
За извършване на описаните по-горе услуги клиентът може да се свърже с iSTYLE по няколко начина: Клиентът може да предаде дефектните продукти в магазин на iSTYLE или да уговори среща по интернет или по телефона чрез клиентската служба или пък да обяви застрахователната претенция пред представителя на застрахователя. Дейностите, свързани с услугата са еднакви в това, че iSTYLE съставя сервизен протокол (работен лист) въз основа на искането на клиента и го записва в своята система salesforce.com. В случай, че представеният от клиента дефект или грешка се окаже реален, продуктите се поправят и се изпраща информацията, свързана с поправката на Apple. Ако е необходимо за целите на отстраняване на несъответствието/повредата, може да бъде поискана информация за достъп/свързване на устройството, като неговото съдържание може да се наложи да а бъде сигурно копирано на ново устройство. Относими правила и информация https://istyle.bg/apple-service/
Правно основание за обработка:
В зависимост на естеството и основанието за предоставяне на услугата по сервизиране правното основание за обработката на данни може да бъде различно:
• член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договорни задължения – в случай на извънгаранционен ремонт или предоставяне на друга услуга срещу заплащане;
• член 6, параграф 1, буква в) от Регламента: спазване на законово задължение, на което се подчинява администраторът. Приложими закони:
- Гражданско процесуален кодекс
- Закон за защита на потребителите – задължения свързани със законовата гаранция на продуктите и/или с търговска гаранция предоставена от търговеца или производителя, включително изготвяне на регистър на рекламациите съгласно чл. 127 от ЗЗП
- Други относими нормативни актове
• член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: съгласието на субекта на данните – например ако за целите на съхраняване на данните на ремонтираното устройство се наложи данните за бъдат копирани на ново/друго устройство.
Цел на обработката на данни:
• отстраняване на дефектите/несъответствието на продукта
• изпълнението на задълженията по гаранцията и изпълнение на законовите задължения свързани с рекламационното производство – вкл. съставяне и поддържане на Регистър на рекламациите
• за удовлетворяване на нуждите от ремонт и поддръжка;
• предоставяне на услуги за прехвърляне на данни (копира данните от текущото устройство на друго устройство)
• извършването на други дейности по предоставяне на услуги свързани с ремонта и поддръжката на продукти.
Обхват на обработените данни:
Лична информация и информация за контакт, записана във фактурата и в сервизния протокол (имейл адрес, телефонен номер), лични данни, предоставени на страницата за рекламации. Време на отчитане на грешката, време на изпращане на съобщенията, дата на получаване на ремонтираното устройство. При предоставяне на услугата прехвърляне на данни - данните, съхранявани на устройството на клиента.
Съгласно действащото законодателство iStyle е длъжно да поддържа регистър на предявените пред него или пред упълномощено от него лице рекламации. В регистъра задължително се описва рекламацията, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Разпоредбите относно задължителното съдържание на регистрите изискват от потребителя да представи определен набор от документи и информация, които iSTYLE обработва.
Подслучаи за обработка на данни за гаранционни рекламации и искове
a) Съставяне на дневник за отчетените несъответствията
iSTYLE регистрира рекламацията в приемен дневник на устройството (сервизен работен лист/протокол).
Обработени данни: име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, сериен номер на устройството, тип, дата на покупка.
Изпращане на известия за процеса на поправка или ремонт
Обикновено iSTYLE изпраща няколко уведомления относно процеса на поправка и ремонт, като използва имейл адреса, даден в работния лист и в salesforce.com, особено за следните събития: когато започне процесът на поправка, когато елементът е препратен до Apple и когато процесът на поправка е завършен. Други уведомления за завършването на процеса на ремонт автоматично ще бъдат изпратени от salesforce.com в случай, че устройството не бъде взето от клиента.
b) Обработка на данни за достъп, пароли
Ако процесът на ремонта изисква достъп до операционната система на устройството, iSTYLE ще поиска от неговия собственик да извърши свързване или може да поиска данните за достъп и паролите на клиента, за да извърши такова свързване. След приключване на процеса на ремонт, iSTYLE уведомява писмено собственика, за да промени информацията за свързване и паролите.
c) Връщане на устройството
iSTYLE поддържа пълен дневник за ремонт и поправка, който документира приключването на процеса на ремонт и връщането на устройството. Той съдържа същите лични данни както работния лист.
d) Обработка на отхвърлени искове и рекламации
Когато иск или рекламация бъде отхвърлен, iSTYLE съставя дневник на отхвърлянето и в случай, че повредата може да бъде поправена срещу допълнително заплащане, предоставя оферта. Тези документи съдържат същите лични данни както работния лист на услугата. Ако офертата бъде приета от клиента, таксата ще бъде фактурирана по описания по-горе начин.
e) Администриране в контекста на гаранцията на производителя Apple
Правно основание за обработка
Обработката на данни в този случай се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договорни задължения.
Тези подслучаи на обработка на данни и документите по тях са подобни на тези, въведени в раздела, отнасящ се до обработката на гаранционни искове и рекламации.
f. Други обслужващи дейности (платен ремонт, поддръжка/техническо обслужване)
Правно основание за обработката на данни
Обработката на данни в този случай се основава начлен 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договорни задължения.
Отделните подслучаи за обработка на данни и документите към тях са подобни на тези, въведени в раздела, отнасящ се до обработката на гаранционни искове и рекламации.
Обработка на данни, извършена от клиентското обслужване и свързана с управлението на жалбите

iSTYLE предлага отстъпка за образование (приложима за избрани продукти на Apple) за студенти от университети и колежи над 18-годишна възраст и преподаватели, работещи на всяко ниво на образование. За да валидираме правото на дадено лице да получи такава отстъпка ние изискваме определен набор от документи, които съдържат лични данни.
Повече информация за отстъпките за обучение се съдържа на: https://istyle.bg/obrazovanie/
Правно основание за обработката на данни:
Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработване на данни, основаващо се на съгласие.
Цел на обработката на данни
Предоставянето на отстъпка за специална група клиенти (отстъпка за обучение), което е и правно основание за обработката на данни.
Обхват на обработените данни:
За удостоверяване на факта, че лицата имат право на предлаганата отстъпка iStyle изисква копие на съответните документи – студентска книжка със заверен актуален семестър, удостоверение от университета/колежа за статут на студент или преподавател или ISIC/ITIC карта, валидна към датата на продажбата. Ние обработваме данните съдържащи се в тези документи.
Приложими IT системи:
Информационната система, използвана за стандартния процес на пазаруване
Лица, които могат да достъпят данните Ви – предлаганите от iStyle отстъпки много често са в рамките на кампания на производителя Apple за предоставяне на отстъпки за образование. В този случай, копията на документи може да бъдат достъпени от Apple, отново с цел удостоверяване дали лицето отговаря на условията за участие в програмата и получаване на отстъпката.
Продължителност на обработването: до оттегляне на съгласието

iStyle влиза в търговски и облигационни отношения с различни лица по повод осъществяване на търговската си дейност. В хода на изпълнение на търговската си дейност може да се наложи iSTYLE да защити интересите си от нелоялни клиенти и контрагенти, например: събиране на неизплатени вземания от клиенти; връщане на предоставени под наем продукти, които не са върнати в уговорения срок, искове за обезщетения и т.н.
За да се събират неизплатени фактурирани суми и други вземания по законни начини, външните договорни партньори (например адвокатски кантори), наети от iSTYLE, са натоварени с извършването на дейностите по управлението на вземанията на дружеството.
Правно основание за обработката на данни:
За правното основание за обработка на данни се отнасяме до:
- член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договорни задължения. Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.
- член 6, параграф 1, е) от Регламента: легитимни интереси – защитаване на правата и интересите на администратора от нелоялни клиенти и контрагенти. Това основание се използва в случаите на извъндоговорни вземания (например искове за обезщетение). В случаите на обработка на данни, при които правното основание е легитимен интерес, се провежда тест "баланс на интереси" и резултатите от него. iSTYLE вече е провел съответния тест "баланс на интереси". Резултатите от него показват, че легитимният интерес на iSTYLE не налага непропорционално ограничение на правата на длъжника при защитата на личните му данни. При поискване iSTYLE предоставя информация на субекта за данните във връзка със съдържанието на този параграф.
Целта на обработката на данни е законосъобразното събиране на вземанията на iSTYLE и защитата на други легитимни интереси на iSTYLE.
Обхват на обработените данни:
Обикновено обхваща информация за фактурата (име, адрес, дата и час на покупката), данни за контакт (телефонен номер, електронен адрес). Те могат да се различават в зависимост от конкретния случай.
Продължителност на съхранение на данните:
За периода, необходим за събиране на вземането, при всички случаи не по-рано от законоустановения давностен срок и приключване на съдебното производство (ако има такова) с влязъл в сила окончателен акт.
Приложими ИТ системи:
Стандартната ИТ система, използвана за редовните плащания.

Договорите, сключени от iSTYLE в хода на обичайната му търговска дейност, често съдържат данни за контакт с контрагента, които най-често са данни за контакт на негови служители.
Правно основание за обработката на данни:
Правното основание за обработката на данни е съгласно Член 6, параграф 1, буква е) от Регламента: легитимният интерес на партньора и този на iSTYLE да изпълнява и поддържа договорните си отношения. iSTYLE вече е извършил съответния тест "баланс на интереси". Резултатите от теста "баланс на интереси" показват, че легитимният интерес на iSTYLE не налага непропорционално ограничение на правата на длъжника при защитата на личните му данни. При поискване iSTYLE предоставя информация на субекта на данните във връзка със съдържанието на този параграф.
Целта на обработката на данни: е да се поддържат и администрират договорните отношения между страните, по повод конкретния договор.
Обхват на обработваните данни:
Името, имейл адрес и телефонен номер на лицето за контакт.
Приложими ИТ системи: salesforce.com, Deltek Maconomy
Продължителност на обработването: До изтичане на давностните срокове за погасяване на исковете, произтичащи от договора.

За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.
Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

При предаване на собствено устройство за сервиз, iSTYLE предоставя на клиентите си да вземат заместващо устройство под наем, докато трае сервизирането.
Правно основание за обработката на данни:
- член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договор, по който заинтересованото лице е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
- член 6, параграф 1, буква в) - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.
Цел на обработката на данни:
Предоставяне на заместващи мобилни устройства под наем, вкл. на ползвателите на услугата iStyle Comfort, които получават заместващото устройство безплатно.
Обхват на обработваните данни: данните вписвани в Протокола за наем и Споразумението за отдаване под наем – имена, ЕГН, адрес, телефон, и-мейл, данни за мобилното устройство.
Продължителност на обработването:
До изтичане на давностните срокове за погасяване на исковете, произтичащи от договора.

iSTYLE оперира различни програми за обратно изкупуване на стари мобилни устройства – като например Easy Upgrade и BuyBack. В този случай iSTYLE действа като купувач на стари мобилни устройства, а Вие сте продавач. За осъществяване на тази дейност iSTYLE и клиентът подписват договор за обратно изкупуване или друг документ с аналогично съдържание.
Правно основание за обработката на данни:
- член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договор, по който заинтересованото лице е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
- член 6, параграф 1, буква в) - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.
Цел на обработката на данни:
Сключване и изпълнение на Договор за изкупуване и реализиране на закупеното Устройство чрез продажбата му на последващ купувач, верифициране на гаранционните права и правата на собственост на продавача.
Обхват на обработваните данни:
Данните, вписани в Договора за изкупуване
* В случай, че върху закупеното от iSTYLE устройство се съдържат лични данни, които излизат извън обхвата на необходимите за изпълнение на договора лични данни и за верифициране на гаранцията и правото на собственост на Устройството, iSTYLE ще заличи тези данни без излишно забавяне.
** Предоставянето на личните Ви данни е необходимо за сключването на договора с iSTYLE и без тяхното предоставяне е невъзможно неговото сключване и изпълнение.
Продължителност на обработването: личните данни, обработвани във връзка с изпълнение на договора за изкупуване се обработват за срок от 5 години от сключване на договора, или по-дълъг срок в случай на съдебен спор, до неговото приключване с влязло в сила решение. Личните данни, обработвани за целите на проверка на собствеността и/или валидиране на гаранцията на закупения продукт се обработват до постигане на целта, за която се обработват; Лични данни, съдържащи се в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 (десет) години;
Получатели и/или категории получатели могат да имат достъп до личните данни:
Освен посочените в съответния раздел на тези указания получатели на лични данни iSTYLE предоставя част от личните ви данни и на дружеството, което след това изкупува мобилните устройства от iSTYLE. Към датата на публикуване на настоящите Указания за обработка на данни (или последните им изменения) такова дружество е Foxway OÜ, регистрирано в Естония под номер 12703942, с адрес: Killustiku põik 1, Tartu municipality, Vahi borough, 60534 Estonia. Foxway OÜ изкупува електронните устройства, които сте продали на Ай Стайл ЕООД. Foxway OÜ има достъп до личните ви данни само доколкото е необходимо верифициране на правото Ви на собственост върху устройството и правото върху гаранцията на устройството.

ОБРАБОТВАЩИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ISTYLE. ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ
За да подпомогне изпълнението на задълженията си или упражняване на правата си, iSTYLE като администратор на данни може да използва и други обработващи на данни в определени случаи. Обработващите данни записват, управляват и обработват личните данни, предавани им от iSTYLE в съответствие с разпоредбите на Регламента, и правят изявление за това пред iSTYLE.
iSTYLE препраща данните към своите обработващи данни въз основа и по начин, предвиден в съответните Договори за обработка на данни или подобни документи и правила. Използваните от iSTYLE обработващи на данни са ситуирани в Европейския съюз.
Такива са:
 Наши партньори/доставчици на услуги, като: доставчици на IT услуги; доставчици на счетоводни услуги („Мария Ковачева Финанс“ ЕООД, с ЕИК 205461163), адвокати/адвокатски дружества (Адвокатско съдружие „Ганева и Партньори“, с Булстат: 176332159); доставчици на маркетингови услуги („Алтерис“ ЕООД, ЕИК200061020; SC Pan Concept Srl. дружество, регистрирано в Румъния) и др., които ни помагат да Ви предоставим услугите; доставчици на услуги, които поддържат оборудване и софтуер/платформи, използвани за осъществяваната от нас търговска дейност, в това число обработване на личните Ви данни – такива са операторите на всички IT системи, които на различни места в тези Указания са посочени като приложими IT системи, например: Deltek Maconomy – това е търговски и складов софтуер, който обработва и систематизира информация за складови наличности, продажби и клиенти. Сървърите на платформата Deltek Maconomy се намират в Унгария; Magento – сървърите се намират в Унгария; salesforce.com – обединява информацията между различните платформи. Сървърите се намират във Франкфурт, Германия; SAP BusinessObjects – бизнес софтуер, използван за справки. Този бизнес информационен софтуер преобразува информацията, съдържаща се в платформата на Deltek Maconomy в готови справки по предварително зададени от търговеца критерии; Oander – софтуерна платформа за поддръжка и опериране на он-лайн магазина на iSTYLЕ.
 iSTYLE е официален договорен партньор на Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Ирландия (наричано по-долу "Apple"). Поради изискванията на Apple, в контекста на серивизните дейности, iSTYLE се налага да прехвърля данни за своите клиенти, така че Apple да може да изпрати въпросник за услугата на клиента след приключване на ремонта, както и да съдейства за отстраняване на проявилите се дефекти. iSTYLE, като официален договорен партньор на Apple Ирландия, прехвърля данни (съгласно дефинициите и разпоредбите на Регламента), когато изпраща уведомления до Apple и поддържа връзка с Apple по повод сервизната си дейност. Също така и когато предоставяме отстъпки и промоции с любезното съдействие на Apple – например отстъпката за обучение. Информация за политиката за поверителност на Apple можете да намерите тук: https://www.apple.com/legal/privacy/, както и на български: https://www.apple.com/legal/privacy/bg/
 Операторът на платформата администрираща системата за видеонаблюдение: NetRex s.r.o., дружество регистрирано в Търговския регистър на Окръжния съдв Прага под № C 116295, ID No.: 25288792. Подробна информация за обработващия се съдържа по-горе;
 Част от иформацията обработвана чрез софтуерните програми и платформи, може да бъде достъпвана от компетентни лица в рамките на нашата корпоративна група – на основание нашия легитимен интерес да администрираме и отчитаме дейността ни;
 Foxway OÜ, регистрирано в Естония под номер 12703942, с адрес: Killustiku põik 1, Tartu municipality, Vahi borough, 60534 Estonia – при обработване на данни във връзка със сключване и изпълнение на Договор за обратно изкупуване.
В хода на нашата обичайна търговска дейност ние може да се нуждаем от услугите на трети страни или пък да сме задължени да предоставяме информация на трети лица, които имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни, т.е. са самостоятелни администратори на данни:
 Публични органи - предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка предоставяме информация на: публични и общински органи, министерства, НАП, НОИ, КЗК, КЗП, и други регулаторни органи и комисии;
 Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед предоставяне на услугите ни и/или изпълнение на договорните ни задължения към Вас;
 Банки и финансови институции, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

ISTYLE КАТО ОБРАБОТВАЩ ДАННИ
Съгласно Регламента "обработващ данни" е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратор на данни и по негови указания. Освен като администратор на данни iSTYLE обработва Ваши лични данни и като обработващ данни, от името и по указания на трето лице – администратор.
iSTYLE изпълнява следните дейности като обработващ данни:
o задачи на застрахователен посредник от името на “Марш” ЕООД или друг застрахователен агент,
o задачи на кредитен посредник от името на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Ти Би Ай Банк“ АД или друга финансираща институция,
o обработка на данни за достъп в хода на сервизните дейности – когато iSTYLE обработва рекламации по гаранцията на производителя Apple, iSTYLE действа като обработващ данни. Apple също така предлага различни програми за сервизно обслужване (напр. Програма за сервизно обслужване на AirPods Pro за проблеми със звука и др., като пълно описание на програмите може да се видят тук https://support.apple.com/bg-bg/service-programs). В тези случаи iSTYLE действа като оторизиран сервиз на Apple, респ. като негов обработващ данни, обработвани във връзка с предоставяне на услугите от името на Apple. Политиката за поверителност на администратора на данни може да намерите тук - https://www.apple.com/legal/privacy/bg/.

a. Закупуване на продукти на вноски
iSTYLE действа като кредитен посредник за „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Ти Би Ай Банк“ АД или друга финансираща институция. В този случай предоставените от клиента данни във връзка с отпускане на потребителския кредит се записват в информационната система на съответната финансираща институция.
Администратор на данни: Съответната финансираща институция, която сте избрали да Ви предостави потребителски кредит.
Обработващ на данни: iSTYLE (като кредитен посредник)
Обхват на обработените данни:
Данни, изисквани от съответната финансираща институция за обработка на заявленията за потребителски кредити. Обхватът на изисканите данни се определя от съответната финансираща институция.
Валидни правила и информация: https://istyle.bg/finansirane/
Приложими IT системи:
Информационната система на съответната финансираща институция, където се записват данните.
b. Застраховка
iSTYLE действа от името на “Марш” ЕООД или друг застрахователен агент.
Администратор на данни: Съответният застрахователен агент
Обработващ данните: iSTYLE (от името на съответния застрахователен агент)
Обхват на обработените данни:
Данните, посочени от съответния застрахователен агент (като име, адрес, място и дата на раждане, информация за контакт -имейл адрес и телефонен номер, данни за застрахования актив и др.
Валидни правила, договори, информация: https://istyle.bg/icare-info/
Приложими IT системи: Deltek Maconomy, SAP BusinessObjects

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
Съгласно европейското и местно законодателство, в зависимост от правното основание, Вие имате следните права във връзка с личните Ви данни:

Право на достъп и на информация
Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и до информация, свързана с тях, както и копие от тези данни, ако това е възможно;
iSTYLE може да откаже да изпълни искането, ако може да докаже, че не е в състояние да идентифицира клиента.
Право на коригиране:
Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас;
Право изтриването на лични данни (право „да бъдеш забравен“):
Имате право да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
Ограничаване на обработването:
Доколкото са изпълнени законовите условия, Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас;
Право да изисквате ограничаване на обработването
Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
Право на възражение срещу обработването
Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес, като когато възражението е основателно, ние ще преустановим обработването на личните данни на клиента;
В този случай iSTYLE няма да обработва личните данни, освен ако iSTYLE не покаже убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на клиента или тези, които са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни искове.
Право на преносимост на данните:
Ако обработваме лични данни на договорно основание или въз основа на Вашето съгласие, Вие може да изисквате предоставените от Вас лични данни да се получат от Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да ги предадем на друг администратор на лични данни;
Право на възражение при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране;
Право на оттегляне на съгласие
В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработените данни въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, клиентът има право да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни за такъв маркетинг, което включва профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг.
В случай че клиентът възразява срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг, личните му данни вече няма да се обработват за такива цели.

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Ние не изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен.

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, iSTYLE се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
Необходимостта от предоставяне на личните Ви данни зависи от конкретния случай на обработване. Обработване основаващо се на съгласие не е задължително и зависи единствено и изцяло на свободната ви воля.

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искания за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени алтернативно по някой от следните начини:
• По електронен път на следния имейл адрес: sales@istyle.bg
• Лично на следния адрес: гр. София, 1000, бул. „Витоша“ №25, магазин Ай Стайл
Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:
• Данни за идентификация на субекта – имена и ЕГН;
• Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
• Искане – описание на искането.
Преди да се пристъпи към изпълнение на искания относно права на субектите, iSTYLE е длъжно да идентифицира лицето, подало искането (потребителското име и паролата, свързани с потребителския профил, може да са достатъчни за целта).
Когато iSTYLE има основателни съмнения относно самоличността на физическото лице, подало искането, може да бъде поискана допълнителна информация, за да се потвърди самоличността на заявителя.
iSTYLE уведомява клиента без неоснователно забавяне и най-късно до 30 дни от получаването на искането за предприетите мерки в отговор на искането. При необходимост, като се вземат предвид сложността на искането и броя на исканията, този краен срок може да бъде удължен с още два месеца. iSTYLE уведомява клиента за удължаването на крайния срок и посочва причините за забавянето в рамките на един месец от получаването на искането. Когато искането е подадена в електронен вид, освен ако клиентът не поиска друго и ако е възможно, информацията се предоставя също в електронен вид.
Без да се засягат други административни или извънсъдебни средства за защита, клиентът има право на ефективна съдебна защита, когато компетентният надзорен орган не разглежда жалбата или не информира клиента в рамките на три месеца за напредъка или резултата от подадената жалба, както и когато счита, че неговите права по силата на Регламента са нарушени в резултат на обработката на неговите лични данни при неспазване на Регламента.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
За да осигури защита на данните, свързани с клиенти, iSTYLE използва разумни мерки срещу неразрешен достъп, промяна, предаване, публично оповестяване, изтриване или унищожаване, както и щети и случайни загуби на информация, за да гарантира, че съхраняваните данни не могат да бъдат повредени и да се окажат недостъпни поради промени или модификации в приложената техника.
По време на тези дейности iSTYLE полага специални грижи, за да предотврати неоторизиран или незаконен достъп до личните данни на клиента. Въпреки всички тези действия, iSTYLE не може напълно да гарантира сигурността на данните на клиента.
Ние защитаваме сигурността на данните на клиента чрез:
o -използване на защита с парола или криптиране;
o -ограничаване на достъпа до данните (например само служителите на iSTYLE могат да имат достъп до данните, , за да ги обработват с цел постигане на гореспоменатите цели) и предотвратяване на неоторизиран достъп до мрежата с помощта на наличните ИТ методи;
o -регистрация за достъп;
o -предоставяне на достъп до данните, съхранявани на сървъра, само на посочените лица, които имат достатъчно правомощия да го направят;
o -създаване на резервни копия, за да се избегне загубата на данни.
Клиентът може също така да ни помага при защитата на данните и информацията, като редовно променя паролата, която използва за регистрационните / входните процеси в онлайн магазина, и гарантира, че трети страни не могат да получат достъп до паролите му.
Услугите ни в някои случаи могат да се отнасят до сайтове и услуги на трети страни, които са извън нашия контрол. iSTYLE НЕ поема отговорност за сигурността и нивото на защита, предлагана на данните от тези сайтове и услуги. Препоръчваме на нашите клиенти винаги да четат правилата за поверителност на сайтовете и услугите, които възнамеряват да използват.
Моля, имайте предвид, че в случаите, когато клиент предоставя информация на трета страна, когато използва услугите ни, iSTYLE ще уведоми и ще си сътрудничи с компетентните органите с цел определяне самоличността на нарушителя.
Начин на обработване на данните
Обработката на лични данни може да се изразява в обработка на докумеунти на хартиен носител, на електронна поща или чрез съответните софтуерни платформи/ IT системи. Това не представлява отделна дейност/случай на обработване, а е начин по-който описаните по-горе дейности по обработване се извършва.
Документите, създадени в хода на работата на магазина, се съхраняват както на хартия, така и в папка на Google Drive (сканирана чрез метод с OCR четец). Документите на хартиен носител се съхраняват в складово помещение. Електронните документи се съхраняват в папка на Google Drive.
КЪДЕ СЪХРЪНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ("ЕИП"),
ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА
С предоставянето на съответните данни и информация с цел използване на услугите, предлагани от iSTYLE, клиентът декларира, че неговата дееспособност да действа във връзка с предоставянето на съответните данни и информация не е ограничена. Ако клиентът по закон е "недееспособен" или "има ограничена дееспособност" във връзка с предоставянето на такива данни и информация, и като такъв, съгласно приложимото законодателство той няма право да прави самостоятелно волеизявления в това отношение, той и е длъжен да получи съгласието на трето лице, посочено в законодателството (напр. законен представител, настойник) относно предоставянето на информацията. За тази цел клиентът трябва да прецени дали е необходимо съгласието на трета страна във връзка с предоставянето на информацията. iSTYLE не може да носи отговорност във връзка с горното.
Според Регламента, когато личните данни се обработват въз основа на съгласие и "във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество пряко на дете, обработването на личните данни на детето е законно, когато детето е навършило 16 години. Когато детето е на възраст под 16 години, тази обработка е законна само ако и доколкото се дава съгласие или разрешава от титуляра на родителските права за детето.”
Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако установим факта, че лице, което е "недееспособно" по закон, особено от дете под 16 години, което няма съгласието на родителя или настойника си, възнамерява да използва услугите на iSTYLE, ще положим всички разумни усилия за заличаване на информацията, която детето ни е предоставило, и да гарантираме, че такава информация не се предава или използва от нас.
Молим нашите клиенти незабавно да ни информират, ако установят, че дете е предоставило личните си данни и информация без разрешението на родител или настойник.
ЛОГ ФАЙЛОВЕ
Както повечето сайтове, сайтът на ISTYLE събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа Вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.
ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ
Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПО БИСКВИТКИТЕ
За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.
Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

ИЗМЕНЕНИЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ. ПРИЛОЖИМОСТ НА УКАЗАНИЯТА
Дата на влизане в сила на настоящите Указания за обработка на данни: 25 май 2018 г.
iSTYLE си запазва правото едностранно да променя и актуализира тези Указания без предизвестие. Те влизат в сила с публикуването на изменението на интернет сайта на компанията. Препоръчва се периодичното посещаване на сайта, така че винаги да сте осведомени относно евентуалните промени и актуализации. При поискване ще Ви изпратим и електронно съобщение с актуална информация.
За някои от дейностите по обработване на лични данни предоставяме на клиентите си отделни изрични уведомления за личните данни, които е възможно в някаква степен да препращат към настоящите Указания за защита на личните данни. В случай на противоречие между изричните указания или друга информация касаеща обработваните за дадено лице лични данни, предоставени на последното при сключване на съответния договор и настоящите Указания за обработка на данните, съответните специфични указания/информация за конкретния случай ще имат предимство.
Последна редакция: 10.1.2023г.