ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

 

„АЙ СТАЙЛ“ ЕООД (наричан оттук нататък “iSTYLE”) е бизнес организация, занимаваща се с дистрибуция и сервиз на Apple продукти и помощни принадлежности.  Освен чрез своите магазини,  iSTYLE поддържа и онлайн продажби на своята уебстраница (https://www.istyle.bg).).

 

Име на компанията: „Ай Стайл“ ЕООД

Седалище: гр. София, 1000, бул. „Витоша“ №25, магазин Ай Стайл

Търговски регистрационен номер на фирмата: 175220335 (Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията)

Данъчен номер: BG 175220335

Електронен адрес: sales@istyle.bg

Уебстраница: https://www.istyle.bg

Обслужване на клиенти във всички магазини на iSTYLE :

гр. София, бул. Витоша №25, София 1000

гр. София, бул. Цариградско шосе 115з, ниво 0

гр. София, бул. Ситняково 48, ниво 0

гр. София, бул. Черни връх 100, ниво 0 (Парадайс Център София)

гр. София, ул. Околовръстен път 214, ниво 1 (София Ринг Мол)

гр. Пловдив, ул. „Д-р Георги Странски“ 3, (Plovdiv Plaza)

 

Телефонен номер за обслужване на клиенти: +359 885104005, Електронна поща за обслужване на клиенти: sales@istyle.bg

 

iSTYLE не определя Длъжностно лице по защита на данните.

 

За всякакви въпроси и коментари относно обработката на данни можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на iSTYLE на електронен адрес : sales@istyle.bg.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ISTYLEС този документ възнамеряваме да информираме нашите клиенти относно данните, които се обработват във връзка с търговските и обслужващи дейности, извършвани от iSTYLE (наричани по-долу "Услуги"), техния източник, целта на обработката на данни, правното основание, тяхната продължителност, дейностите на потенциално ангажираните лица, свързани с обработката на данни, и - в случай на предоставянето на лични данни - правното основание за предаване на съответните данни и обхвата на получателите. Документът съдържа и информация за това как iSTYLE защитава тези данни и информация.

iSTYLE поема задължението да гарантира, че неговите дейности по обработка на данни са в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, наричан по-долу "Регламентът").

За да ви помогнем в тълкуването на термините, използвани в тази брошура, бихме искали да се позовем на определенията, дадени в Ретламента:

 •  Лични данни -  всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или лице, което може да бъде идентифицирано (субект на данните); физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, прсихическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 •  Обработка -  всяка операция или набор от операции, които се извършват с личните данни или набори от лични данни, независимо дали това става чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин, чрез който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор на данни - физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни.

Възможни правни основания за обработка на данни

Съгласно Регламента обработването на лични данни е законосъобразно, ако е изпълнено поне едно от следните правни основания:

 • обработката на данни се основава на съгласие
 • обработката на данни е необходима за подготовка за сключването или изпълнението на договор
 • обработката на данни е необходима за изпълнение на законово задължение
 • обработката на данни е необходима поради жизненоважни интереси (например защита на живота)
 • обработката на данни е необходима за преследване на легитимните интереси на администратора на данни или на трета страна
 • обработката на данните е от обществен интерес или е необходима за упражняване на официални правомощия на администратора на данни (неприложимо за iSTYLE).

Ако данните се обработват въз основа на искане на съгласие, iSTYLE като администратор на данни трябва да може да докаже, че клиентът е дал съгласието си за обработката на личните му данни. Съгласието се счита за подходящо правно основание за обработка на данни, само ако то е предоставено свободно, конкретно, ясно и информирано. Субектът на данните има право да оттегли своето съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, основано на дадено съгласие преди оттеглянето му. Оттеглянето на съгласие трябва да става също толкова лесно, колкото и самото даването му.

Ако предоставянето на данни се основава на законово или договорно задължение, евентуалната последица от неразкриването на такива данни може да бъде, че има вероятност клиентът да не може да използва услугите на iSTYLE. 

iSTYLE, като администратор на данни, не проверява валидността на предоставените от клиента лични данни. Клиентът носи пълната отговорност за предоставената информация.

Предпоставка за прилагане на легитимния интерес и използването му като правно основание за обработка на данни е, че легитимният интерес на администратора на данни да има преимущество пред интересите или основните права и свободи на субекта на данните. За да се определи това, е необходимо да се проведе предварителен тест "баланс на интереси". При този тест - "баланс на интереси",  iSTYLE като администратор на данни:

 • идентифицира легитимните си интереси във връзка с личните данни, подлежащи на тест "баланс на интереси”
 • установява интересите и правата на субекта на данните по отношение на личните данни, предмет на теста "баланс на интереси”
 • извършва разглеждане на легитимните интереси от страна на субекта на данните и администратора на данни и въз основа на това определя дали личните данни могат да бъдат обработвани законно.

ОПИСАНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СЛУЧАИ НА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

(цел, правно основание, продължителност и обхват на обработваните данни)

Обработка на данни, свързани с клиентите на магазините на дребно

1. Видеонаблюдение

Кратко описание на конкретния случай за обработка на данни:

Търговските магазини разполагат с инсталирана система за видеонаблюдение. Системата за видеонаблюдение се оперира от iSTYLE. Не се извършва: непрекъснато наблюдение на живо, наблюдение със скрити камери, гласови записи, друга обработка на биометрични данни.

Относими правила и информация:

За търговските магазини на iSTYLE има отделна информация за обработка на данни по отношение на видеонаблюдението, която може да бъде видяна в Приложение 2. 

https://istyle.bg/nabljudenie/ 

Правно основание за обработката на данни

Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква e) от Регламента: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на администратора .

Целта на обработката на данни е защитата на собственоста. Освен това, се идентифицират и други законни цели във връзка с откриването и предотвратяването на незаконни дейности и опазването  на живота и физическото благосъстояние на клиентите и служителите.

Обхват на обработените данни

Изображения на посетителите и служителите на магазините за търговия на дребно.

Продължителност на съхранението на данни

2 месеца след записа.

Приложими IT системи

Записите, направени от камерите, се съхраняват в дублираща система за съхранение на данни, разположена в заключен контейнер в магазина и/или в карта с памет или устройство за съхранение на данни, поставено в самите камери. 

2. Обработка на данни, свързани с покупки

Покупка, поръчка

Кратко описание на конкретния случай за обработка на данни:

Клиентът може да закупи желания продукт в магазина на iSTYLE или ако същият не е на склад - може да направи поръчка.

Правно основание за обработката на данни 

Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договор, по който заинтересованото лице е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. 

Целта на обработката на данни е сключването и изпълнението на договора за продажба (прехвърляне на продукта, плащане на покупната цена).

Обхват на обработените данни

Име, адрес, данни за контакт (телефонен номер, електронен адрес). Време на закупуване. Дата на доставка. Адрес за доставка.

Когато покупката на продукта е придружена от застрахователен договор: обработва се информацията от името на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,клон България“, “Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД или друг застрахователен агент, необходима за предоставянето на застрахователна полица (в този случай iSTYLE е обработващ на данни, действащ от името на застрахователния агент).

Когато продуктът се закупува на вноски: информацията, необходима на„БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, “Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД или друга финансираща институци. за обработка заявката за потребителски кредит (в този случай, iSTYLE е обработващ на данни, действащ от името на финансиращата институция).

Условия за кандидатстване на БНП Париба Лични Финанси
Информация за защита на личните данни

Продължителност на съхранението на данни

До изтичане на давностните срокове за погасяване на исковете, произтичащи от договора.

Подходящи IT системи

Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com

3. Фактуриране

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Когато клиент закупи продукт, iSTYLE генерира електронно изготвена фактура чрез програма за фактуриране. 

Правно основание за обработката на данни 

Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква в) от Регламента: спазване на законово задължение, на което се подчинява администраторът. Приложими закони: 

 • Закона за Счетоводството, вкл. Глава Първа, раздели II и III  от Закона за счетоводството (счетоводно отчитане, изисквания към съдържанието и съхраняването на счетоводните документи и др.
 • Закон за данъка върху добавената стойност (по специално чл.114 от ЗДДС) и други относими счетоводни и данъчни закони.

Целта на обработката на данни е поддържането и документирането на икономическото събитие (доставка на стоки).

Обхват на обработените данни

Име и адрес на клиента. Дата на закупуване.

Продължителност на съхранението на данни

Лични данни, съдържащи се в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят(чл.12, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството);

Лични данни, съдържащи се във всички останали носители на счетоводна информация - 3 (три) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл.12, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството); 

Подходящи IT системи

Deltek Maconomy

4. Опаковане, доставка

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Преди всичко това се прилага, когато клиентът купува продукт не от магазина, а чрез онлайн поръчка, но биха могли да се приложат и за покупки/поръчки в магазина. Опаковането се извършва в магазина на iSTYLE и от неговите служители или служителите на външния склад, а чрез външна куриерска услуга на фирма СПИДИ АД се извършва доставката.

Валидни правила и информация

https://istyle.bg/uslovia/

Правно основание за обработката на данни 

Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договор. 

Целта на обработката на данни е изпълнението на договора за продажба (доставка на продукта), а при онлайн поръчки - изпълнението на договора от разстояние.

Обхват на обработените данни

Име, адрес за доставка, данни за контакт (телефонен номер, имейл адрес). Дата на доставка. 

Друга информация, предоставена от клиента.

Продължителност на съхранение на данните

До изтичане на давностните срокове за погасяване на исковете, произтичащи от договора.

Приложими IT системи

Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com

Обработка на данни, свързани с онлайн клиенти

Когато се касае за опции с вноски и застраховки, процесите на фактуриране, опаковане и доставка, онлайн покупките (направени чрез уеб магазина) се различават от покупките в магазина само във формата, под която се обработват данните.

1. Регистрация

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Когато клиентът желае да подаде онлайн поръчка чрез уеб магазина, първо трябва да попълни формуляра за регистрация, намиращ се в подменюто СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ https://istyle.bg/customer/account/create/ [AG1] и да следва инструкциите, предоставени там. Клиентът ще получи имейл, потвърждаващ успешната му регистрация на адреса на електронната поща, който ще предостави при регистрацията. Данните, въведени по време на процеса на регистрация, се препращат от iSTYLE в неговите информационни системи. 

Относими правила и информация

Правила и условия на интернет страницата на уебмагазин iSTYLE

Ръководство за закупуване в уебмагазина : https://istyle.bg/uslovia/ 

Условия за доставка и плащане на уебмагазина https://istyle.bg/uslovia/

Правно основание за обработката на данни

Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработване на данни, основаващо се на съгласие. ТЕХНИЧЕСКИ ОПЦИИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО: КОНТРОЛ ПОЛЕ ЗА ОТМЕТКА, ИНФОРМАЦИЯ, ОПЦИЯ ЗА ОТКАЗ

Целта на обработката на данни е да се създаде потребителска сметка за клиента, за да се опрости процесът на по-нататъшни покупки чрез уеб магазина, което е и правната обосновка за обработка на данни.

Обхват на обработените данни

Име, електронен адрес. Дата на регистрация.

Парола за достъп.

Продължителност на съхранението на данни

Докато съгласието бъде оттеглено или личният акаунт бъде изтрит.

Приложими IT системи

Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy

2. Покупка от уебмагазина 

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Регистрацията не е абсолютно необходима за закупуването на продукти от уеб магазина. В случай, че клиентът не желае да се регистрира, след като избере желания продукт, той може да предостави данните, необходими за обработката на поръчката, на страницата за плащане. Когато купува от онлайн магазина, клиентът избира желаните продукти и свързаните с тях услуги, предоставя информация за фактуриране и доставка и едва след това прави поръчката и заплаща покупната цена на продукта (ите). Въведените от клиента данни по време на процеса на закупуване се препращат от iSTYLE до неговите IT системи.

Относими правила и информация

GTC Онлайн магазин на iSTYLE: https://istyle.bg/uslovia/

Инструкции за покупка от онлайн магазин: https://istyle.bg/uslovia/

Информация относно онлайн плащане и доставка : https://istyle.bg/uslovia/ Ако клиентът избере да плати чрез онлайн транзакция с дебитна / кредитна карта, плащането се улеснява чрез независим доставчик на онлайн платежни услуги. Когато клиентът желае онлайн плащане, сайтът iSTYLE пренасочва клиента към платежния сайт, където се събират данните, необходими за обработка на транзакцията (информация за кредитната карта, номер на картата, дата на изтичане, CVC код) и информация, свързана с кредитната / транзакция с дебитната карта (идентификационен номер на платеца, сума на транзакцията, дата и час). Доставчикът на онлайн платежни услуги обработва всички събрани данни в съответствие с приложимия стандарт PCI DSS (Стандарт за сигурност на данните за търговци и процесори на платежни карти /Payment Card Industry Data Security Standard) и съответните разпоредби за защита на данните: Нито една част от данните, обработени по време на онлайн транзакцията, не се препраща до iSTYLE. iSTYLE получава само информация за успешното извършване на онлайн плащането.

Правно основание за обработката на данни 

Обработката на данни в този случай се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договор, а също така и към правилата, свързани с договорите от разстояние, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Целта на обработката на данни е сключването и изпълнението на договор между отдалечени страни, което е и правната обосновка за обработката на данни.

Обхват на обработените данни

Информация за фактуриране и доставка (име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща).

Когато покупката на продукта е придружена от застрахователен договор:  дата на раждане (в този случай iSTYLE е обработващ на данни, представляващ застрахователните агенти)

Когато продуктът се закупува на вноски: информацията, необходима на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД или друга финансираща институция за обработване заявката за потребителски кредит (в този случай, iSTYLE е обработващ данни).

Продължителност на сърханение на данните

До изтичане на давностните срокове за погасяване на исковете, произтичащи от договора.

Приложими IT системи

Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy

3. Право на оттегляне / прекратяване в 14-дневен срок 

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

При договори, сключени извън магазините за продажба на дребно и между отдалечени страни, клиентът има право на отказ от договора без задължението да предостави обосновка в рамките на 14 дни. Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, при упражнено право на отказ, търговецът е задължен незабавно да възстанови всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

Клиентът може да упражни правото си на отказ чрез подаване на стандартния формуляр за отказ, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, вкл. чрез изпращане на формуляра за отказ по електронен път.  .

Относими плавила и информация

Онлайн магазин на iSTYLEhttps://istyle.bg/uslovia/ Правно основание за обработката на данни 

Като правно основание да се предостави на клиента правото на оттегляне или прекратяване при извършване обработката на данни, ние се позоваваме на член 6, параграф 1, буква в) от Регламента: спазване на законово задължение, на което се подчинява администраторът. Приложимо законодателство: Закона за защита на потребителите. 

Целта на обработката на данни е да направи възможно упражняването на законното право на отказ / прекратяване, което е правно основание за обработката на данни.

Обхват на обработените данни

Дата на договора, име и адрес на потребителя, номер на банкова сметка на потребителя (това се изисква само когато потребителят не избере метода за онлайн плащане по кредитна / дебитна карта). 

Продължителност на сърханение на данните

Не повече от 5 години.

Маркетингови дейности

1. Бюлетини

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

iSTYLE може да изпраща бюлетини само с предварителното съгласие на клиента. Въз основа на своето съгласие iSTYLE редовно изпраща маркетингови бюлетини на абонатите. Всеки бюлетин съдържа опция за прекратяване на абонамента.

Правно основание за обработката на данни 

Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработването на данни се основава на съгласие. 

Целта на обработката на данни е разпространението на търговски оферти на заинтересованите страни, което е правното основание за обработката на данни.

Обхват на обработените данни

Име, електронен адрес. Време на абонамент / отписване.

Продължителност на съхранение на данните

До оттегляне  на съгласието (отписване).

Приложими IT системи

 salesforce.com

Обработката на данните за тези цели ще се осъществява чрез използване на платформата https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud.

 

2.Директен маркетинг

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

iSTYLE може да изпраща рекламни материали само с предварителното съгласие на клиента. iSTYLE изпраща писма, съдържащи рекламни и маркетингови материали на адреса на клиента, само когато клиентът е дал съгласието си за това.

iSTLYE също така уведомява клиентите, че ако дадат съгласието си да получат персонализиран рекламен материал, iSTYLE ще използва историята на покупките им и / или информацията за сърфиране в мрежата, за да събере най-подходящите материали.

В тези персонализирани рекламни материали ние информираме нашите клиенти за нашите продукти, текущи услуги, промоции и специални оферти и им предоставяме информация, която според нас ще бъде от интерес за нашите клиенти.

При съставянето на рекламни материали iSTYLE използва историята на браузъра на клиента, записана на нашите уебсайтове (например търсения на продукти), за да определи кои оферти за продукти трябва да бъдат показани на клиента. Въпреки това, iSTYLE не създава специални потребителски профили за маркетингови цели; профилирането се извършва само на ниво групи (например потребители на Mac). Маркетинговите дейности, извършвани от iSTYLE, не се основават единствено на автоматизирано вземане на решения.

По отношение на целите на директния маркетинг и персонализираната реклама, клиентът има право да отмени предходните си изявления и ако той не желае повече да получава такива уведомления, може да ни уведоми без ограничения или нужда от обосновка (безплатно) за решението му по всяко време. Всеки път, когато даден клиент получи пряко свързано с продажбите съобщение чрез нас по електронна поща, ще му напомняме, че има възможност да оттегли изявлението си по всяко време. Чрез оттегляне на предходно дадено съгласие/изявления, клиентът може, във всеки един момент, да прекрати абонамента си за получаване на такива реклами.

Правно основание за обработката на данни 

Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработката на данни се основава на дадено съгласие. ТЕХНИЧЕСКИ ОПЦИИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО: КОНТРОЛ ПОЛЕ ЗА ОТМЕТКА, ИНФОРМАЦИЯ,

ОТПИСВАНЕ

Целта на обработката на данни е разпространението на търговски оферти на заинтересованите страни, което е и правно основание за обработка на данни.

Обхват на обработените данни

Име, имейл адрес. Данни относно предишни покупки и / или история на сърфирането в уебсайта. Време на абонамент / отписване.

Продължителност на съхранение на данните

До оттеглянето на съгласието.

Приложими IT системи

, salesforce.com, pleisty.com

Обработката на данните за тези цели ще се осъществява чрез използване на платформата https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud.

3. Програма за лоялност

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни

Програмата за лоялност на  iSTYLE е маркетингова система използвана от iSTYLE, която позволява предоставянето на определени награди на клиентите, които участват в програмата. Програмата за лоялност е достъпна за клиентите, които закупуват продуктите си както в магазина, така и чрез онлайн покупка (www.istyle.bg)

Клиентите трябва да се снабдят с Карта за лоялност, за да могат да участват в програмата за лоялност. "Картата" не е физическа карта, тя е само цифрово хранилище с цел записване на броя на събраните точки. Клиентът може да получи картата от служителите на магазините на iSTYLE при извършване на покупка. При закупуване от онлайн магазина клиентът може да получи картата чрез цифровия потребителски интерфейс. И в двата случая iSTYLE изпраща имейл до клиента, съдържащ връзка към програмата. За да се присъедини към програмата, клиентът трябва да потвърди това намерение чрез друга връзка, която ще му бъде изпратена по електронната поща, и едва след това може да получи своята виртуална карта за лоялност от iSTYLE. Точките за лоялност, налични в салдото на Картодържателя, могат да се използват при закупуване на други продукти, продавани онлайн и в магазините на iSTYLE. 

Относими правила и информация

https://istyle.bg/loyalty/

Правно основание за обработката на данни 

Обработката на данни в този случай се основава на Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработването на данни се основава на дадено съгласие. ТЕХНИЧЕСКИ ОПЦИИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО: КОНТРОЛ ПОЛЕ ЗА ОТМЕТКА, ИНФОРМАЦИЯ.

Целта на обработката на данни е да се предоставят отстъпки на редовните клиенти, да се увеличи удовлетворението на клиентите и самият брой на редовните клиенти, което е правно основание за обработката на данни.

Обхват на обработените данни

Име, имейл адрес. Номер на Карта за лоялност. Време и дати на покупки.

Продължителност на съхранението на данните

До оттеглянето на съгласието. ОТПИСВАНЕ

Приложими IT системи

 salesforce.com

Обработката на данните за тези цели ще се осъществява чрез използване на платформата https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud.

 

Обработка на данни, свързани със сервизни дейности

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни

iSTYLE е официален партньор за договорни услуги на Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Ирландия (наричана по-долу "Apple").

Правното основание за дейностите по предоставяне на услуги може да бъде разнообразно:

 • услуга в рамките на срока на гаранцията на производителя, предоставена от Apple (въз основа на договор, който влиза в сила към момента на закупуване на продукта)
 • валидиране на искане за гаранция (въз основа на законодателството)
 • обслужване в рамките на гаранционния срок (въз основа на законодателството)
 • обслужване извън гаранционния период, платено от клиента (въз основа на договор, който влиза в сила, когато клиентът поръча съответните ремонти или поправки)
 • услуги или техническо обслужване, които не са в обхвата и не подлежат на гаранционно обслужване, заплащани от клиента (въз основа на договор, който влиза в сила, когато клиентът поръча услугата).
 • ремонти, извършени при условията на застраховка на устройството и / или удължена гаранция.

За извършване на услугата клиентът може да се свърже по няколко начина:

 • Клиентът може да предаде дефектните продукти в магазин на iSTYLE или да уговори среща по интернет или по телефона чрез клиентската служба или пък да обяви застрахователната претенция пред представителя на застрахователя. Дейностите, свързани с услугата са еднакви в това, че iSTYLE съставя работен лист въз основа на искането на клиента и го записва в своята система salesforce.com. В случай, че представеният от клиента дефект или грешка се окаже реален, продуктите се поправят и се изпраща информацията, свързана с поправката на Apple. Ако е необходимо за целите на отстраняване на несъответствието/повредата, може да бъде  поискана информация за достъп/свързване на устройството, като неговото съдържание може да се наложи да а бъде сигурно копирано на ново устройство. Относими правила и информация https://istyle.bg/apple-service/
 •  Правно основание за обработка

Въз основа на правното основание на основната дейност по предоставяне на услуги, правното основание за обработката на данни може да бъде различно:

 • член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договорни задължения
 • член 6, параграф 1, буква в) от Регламента: спазване на законово задължение, на което се подчинява администраторът
 • член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: съгласието на субекта на данните.

Целта на обработката на данни е:

 • отстраняване на дефектите на продукта
 • изпълнението на задълженията по гаранцията
 • а нуждите от ремонт и поддръжка
 • извършването на други дейности по предоставяне на услуги.

Обхват на обработените данни:

Лична информация и информация за контакт, записана във фактурата и в сервизния работен лист (имейл адрес, телефонен номер), лични данни, предоставени на страницата за резервации. Време на отчитане на грешката, време на изпращане на съобщенията, дата на получаване на ремонтираното устройство. 

Обработка на гаранции, рекламации и искове по гаранции въз основа на законодателството в сила

Правно основание за обработка

Член 6, параграф 1, буква в) от Регламента: спазване на законово задължение, на което се подчинява администраторът.

Приложими закони:

 • Гражданско процесуален кодекс
 • Закон за защита на потребителите (и по специално Глава Пета, Раздел III и други относими закони 

Обхват на обработените данни въз основа на действащото законодателство, период на съхранение на данни:

Предприятието или компанията е длъжно да поддържа регистър на предявените пред него или пред упълномощено от него лице рекламации. В регистъра задължително се описва рекламацията, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на  рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.  При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 

1.  касова бележка или фактура; 

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Разпоредбите относно задължителното съдържание на регистрите изискват от потребителя да представи определен набор от документи и информация. По отношение на личните данни, които не са посочени в закона, но обработването им е необходимо за изпълнението на иска (напр. данни за контакт), съгласието на субекта на данните може да представлява правното основание за обработката на данни.

По отношение на тези и други данни, които трябва да бъдат обработени, за правното основание се отнасяме към член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: съгласие на субекта на данните. ТЕХНИЧЕСКИ ОПЦИИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО: РАБОТЕН ЛИСТ, ИНФОРМАЦИЯ

Подслучаи за обработка на данни за гаранционни рекламации и искове

1. Съставяне на дневник за отчетените несъответствията

iSTYLE регистрира рекламацията в приемен дневник  на устройството (сервизен работен лист).

Обработени данни: име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, сериен номер на устройството, тип, дата на покупка.

Изпращане на известия за процеса на поправка или ремонт

Обикновено iSTYLE изпраща няколко уведомления относно процеса на поправка и ремонт, като използва имейл адреса, даден в работния лист и в salesforce.com

система: особено за следните събития: когато започне процесът на поправка, когато елементът е препратен до Apple и когато процесът на поправка е завършен.

Други уведомления за завършването на процеса на ремонт автоматично ще бъдат изпратени от salesforce.com в случай, че устройството не бъде взето от клиента.

2.Обработка на данни за достъп, пароли

Ако процесът на ремонта изисква достъп до операционната система на устройството, iSTYLE ще поиска от неговия собственик да извърши свързване. След приключване на процеса на ремонт, iSTYLE уведомява писмено собственика, за да промени информацията за свързване и паролите. 

3.Връщане на устройството

iSTYLE поддържа пълен дневник за ремонт и поправка, който документира приключването на процеса на ремонт и връщането на устройството. Той съдържа същите лични данни както работния лист.

4. Обработка на отхвърлени искове и рекламации

Когато иск или рекламация бъде отхвърлен, iSTYLE съставя дневник на отхвърлянето и в случай, че повредата може да бъде поправена срещу допълнително заплащане, предоставя оферта. Тези документи съдържат същите лични данни както работния лист на услугата. Ако офертата бъде приета от клиента, таксата ще бъде фактурирана по описания по-горе начин. 

5. Администриране в контекста на гаранцията на производителя Apple

Правно основание за обработка

Обработката на данни в този случай се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договорни задължения.

Тези подслучаи на обработка на данни и документите по тях са подобни на тези, въведени в раздела, отнасящ се до обработката на гаранционни искове и рекламации.

6. Други обслужващи дейности (платен ремонт, поддръжка/техническо обслужване)

Правно основание за обработката на данни

Обработката на данни в този случай се основава начлен 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договорни задължения.

Отделните подслучаи за обработка на данни и документите към тях са подобни на тези, въведени в раздела, отнасящ се до обработката на гаранционни искове и рекламации.

Обработка на данни, извършена от клиентското обслужване и свързана с управлението на жалбите

Клиентски книги/регистри, третиращи въпросите за правата на клиентите

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни

1. Регистър на рекламациите

Клиентите имат право да подават жалби и рекламации. Клиентът може да подаде жалбата си лично или писмено на търговеца или на лицето, действащо в негов интерес или от негово име, във връзка с поведението, действията или бездействията на лицата, осъществяващи дейностите по разпространение и продажба, засягащи директно клиента.

В случай на устни оплаквания, подадени лично, по телефона или чрез други електронни средства, търговецът е длъжен да състави дневник/регистър, съгласно изискването на чл.127 и чл.128 от Закона за защита на потребителите, като се вписва всяка рекламация и оплакване. Търговецът е длъжен да отговори писмено на жалбата в рамките на 30 дни и да изпрати отговора си на клиента, както и да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба. Копие от дневниците или регистрите и отговорите, свързани с жалбата се съхраняват от търговеца в продължение на 5 [AG3] години и същите да бъдат представени на контролните органи.

Записът, който се прави по отношение на жалбата/рекламацията, съдържа следното:

а) името и адреса на клиента;

б) мястото, времето и начина на подаване на жалбата;

в) подробно описание на подадената от клиента рекламация със списък на представените от клиента документи и други доказателства;

г) декларацията, направена от компанията относно рекламацияна, когато жалбата може да бъде разгледана незабавно;

д) подписи на клиента и служителя, съставящи записа (с изключение на устни жалби, направени по телефона или чрез други електронни медии);

е) мястото и часа на съставяне на записа;

ж) ако жалбата е направена устно по телефона или друг електронен носител, уникалният идентификационен номер на жалбата.

 

2.Книга за похвали и оплаквания

Клиентът също така има право да прави оплаквания и препоръки към търговеца, като може да вписва директно своите оплаквания и предложения в Книгата за похвали и оплаквания на търговеца.

Вписването в Книгата за похвали и оплаквания е изцяло по усмотрение на клиента и е негово законно право.

Данните от книгата за похвали и оплаквания се използват от търговеца единствено за проверка на оплакването, предприемане на мерки и обратна връзка към клиента за резултатите от проверката.

 

Относими правила и информация

Брошурата за защита на потребителите е налична в магазините на дребно на iSTYLE.

 

Правно основание за обработката на данни

Правното основание за обработване на личните данни в книгите/регистрите описани по-горе е:

-        по отношение на регистъра на рекламациите - Член 6, параграф 1, буква в) от Регламента: спазване на законово задължение, на което се подчинява администраторът. Приложими закони: Закона за защита на потребителите и други търговски закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи извършването на търговска дейност.

-        По отношение на Книгата за похвали и оплаквания - Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: съгласие на клиента и - Член 6, параграф 1, буква в) от Регламента: спазване на законово задължение на администратора.

 

Цел на обработката на данни е да се гарантира правото на клиента на жалба или рекламация, което е легитимна цел за обработката на данни, както и да се даде възможност на клиента да отправи своите оплаквания и препоръки, дори и те да не са свързани със самите продукти.

 

Обхват на обработените данни

В регистъра за рекламациите се вписват следните данни:

Име, адрес.

Други възможни данни: телефонен номер, електронен адрес.

Други лични данни, предоставяни от клиента доброволно.

 

Данните, които клиентът вписва в книгата са изцяло по негово усмотрение, като това обикновено са :

- име

- телефонен номер, електронен адрес

 

Продължителност на съхраняването на данни

Записът, съставен по отношение на жалбата, копие от дадения отговор: 2 години за вписвания в регистъра за рекламации; 2 години при копия от вписвания в Клиентската книга

Приложими ИТ системи

Стандартната информационна система включена в редовното плащане.

 

СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ НА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Пазарни отстъпки (отстъпка за обучение)

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

iSTYLE предлага отстъпка за образование (приложима за избрани продукти на Apple) за студенти от университети и колежи над 18-годишна възраст и служители на университети и колежи.

Изисквания за използване на отстъпка за образование:

За студенти от университети и колежи над 18 години и служители на университети и колежи:

Валиден идентификационен номер на студентска книжка или валиден идентификационен номер на студент или служебна бележка за посещаване на учебно заведение или служебна бележка от работодател, издадена не по-рано от 2 седмици преди предоставянето й.

Валидни правила и информация:

https://istyle.bg/obrazovanie/

Правно основание за обработката на данни: 

Обработката на данни в този случай се основава на  Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: обработване на данни, основаващо се на съгласие. ТЕХНИЧЕСКИ ОПЦИИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО, ИНФОРМАЦИЯ

Целта на обработката на данни, извършена от името на администратора, е предоставянето на отстъпка за специална група клиенти (отстъпка за образование), което е и правно основание за обработката на данни.

Обхват на обработените данни:

Информацията, която се предоставя с идентификационния номер на студента или със студентската книжка, респ. с удостоверението от учебното заведение.

Приложими IT системи:

Информационната система, използвана за стандартния процес на пазаруване 

Събиране на вземания

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

За да се събират неизплатени фактурирани суми и други вземания по законни начини, външните договорни партньори (например адвокатски кантори), наети от iSTYLE, са натоварени с извършването на дейностите по управлението на вземанията на дружеството.

Правно основание за обработката на данни: 

За правното основание за обработка на данни се отнасяме до член 6, параграф 1, буква б) от Регламента: изпълнение на договорни задължения, а в случаите на извъндоговорни вземания (например искове за обезщетение) се отнасяме до член 6, параграф 1, е) от Регламента: легитимни интереси.

Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. 

В случаите на обработка на данни, при които правното основание е легитимен интерес, се провежда тест "баланс на интереси" и резултатите от него се съобщават на субектите на данни. iSTYLE вече е провел съответния тест "баланс на интереси". Резултатите от него показват, че легитимният интерес на iSTYLE не налага непропорционално ограничение на правата на длъжника при защитата на личните му данни. При поискване iSTYLE предоставя информация на субекта за данните във връзка със съдържанието на този параграф.

Целта на обработката на данни е законосъобразното събиране на вземанията на iSTYLE .

Обхват на обработените данни:

Обикновено обхваща информация за фактурата (име, адрес, дата и час на покупката), данни за контакт (телефонен номер, електронен адрес).

Продължителност на съхранение на данните:

За периода, необходим за събиране на вземането. До края на законоустановения давностен срок.

Приложими ИТ системи:

Стандартната ИТ система, използвана за редовните плащания.

Обработка на данни в помощ  на обслужването на клиентите

Работа с документи и електронна поща

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Документите, създадени в хода на работата на магазина, се съхраняват както на хартия, така и в папка на Google Drive (сканирана чрез метод с OCR четец). Документите на хартиен носител се съхраняват в складово помещение. Електронните документи се съхраняват в папка на Google Drive.

Правно основание за обработка на данните:

Правното основание за обработка на данни, касаещо документите зависи от правното основание за обработка на данните, съдържащи се в дадения документ. Това означава, че за обработката на данни, извършена във връзка с такива документи, не може да бъде идентифицирана отделно  правно основание.

Целта на обработката на данни: е да се запази информацията, съдържаща се в хартиените и електронните документи и да се направи тази информация достъпна за по-нататъшна употреба.

Обхват на обработените данни:

Лични данни, съдържащи се в хартиените и електронните документи.

Приложими ИТ системи:

G Suite

Обработка на данните за контакт, посочени в договорите

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Договорите, сключени от iSTYLE в хода на обичайните операции, често съдържат данни за контакт.

Правно основание за обработката на данни:

Правното основание за обработката на данни е съгласно Член 6, параграф 1, буква е) от Регламента: легитимният интерес на партньора и този на iSTYLE да изпълнява и поддържа договорните си отношения. В случаите на обработка на данни, при които правното основание е легитимен интерес, се провежда тест "баланс на интереси" и резултатите от него се съобщават на субектите на данни. iSTYLE вече е извършил съответния тест "баланс на интереси". Резултатите от теста "баланс на интереси" показват, че легитимният интерес на iSTYLE не налага непропорционално ограничение на правата на длъжника при защитата на личните му данни. При поискване iSTYLE предоставя информация на субекта на данните във връзка със съдържанието на този параграф. 

Целта на обработката на данни: е да се поддържат договорните отношения между страните, което е и правно основание за обработката на данни.

Обхват на обработените данни:

Името, имейл адрес и телефонен номер на лицето за контакт.

Приложими ИТ системи:

salesforce.com, Deltek Maconomy

Обработка на данни, свързани с посетителите на уеб страницата

„Бисквитки“ (Cookies)

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Информацията, свързана с дейностите на посетителите на сайта, се счита за лични данни, когато е възможно да се свърже със съответните субекти на данни.

iSTYLE използва "бисквитки" от Google Analytics, както и собствените си "бисквитки" на своя уебсайт.

Приложими правила и информация:

Изготвено е отделно уведомление за поверителност относно "бисквитките", използвани от iSTYLE. Това уведомение се съдържа  в Приложение 4.

https://istyle.bg/biskvitkti/ 

Правно основание за обработката на данни: 

Правното основание за обработка на данни е съгласно  Член 6, параграф 1, буква а) от Регламента: съгласието на субектите на данни. ТЕХНИЧЕСКИ ОПЦИИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО: КОНТРОЛ ПОЛЕ ЗА ОТМЕТКА, ИНФОРМАЦИЯ, ОПЦИЯ „ОТКАЗ“

Обхват на обработените данни:

"Бисквитки" от Google Analytics

Използва се и "бисквитката" във Facebook пиксела (част от инструментариума за ремаркетинг във Facebook) и инструмента за анализ на Hotjar. 

Приложими IT системи:

Magento

 

Име на "бисквитката"

Време за изтичане по подразбиране

Описание

__utma

2 години от инсталация / актуализиране

Използва се за разграничаване на потребители и сесии. Бисквитката се създава, когато библиотеката на javascript работи и няма съществуващи бисквитки __utma. Бисквитката се актуализира всеки път, когато данните се изпращат в Google Analytics.

__utmt

10 минути

Използва се за регулиране скоростта на заявките.

__utmb

30 минути от инсталация / актуализиране

Използва се за определяне на нови сесии / посещения. "Бисквитката" се създава, когато библиотеката на  javascript работи и няма съществуващи бисквитки за __utmb. Бисквитката се актуализира всеки път, когато данните се изпращат в Google Analytics.

__utmc

Край на браузърната сесия

Не се използва в ga.js. Настройва се за оперативна съвместимост с urchin.js. Хронологично тази бисквитка работи във връзка с бисквитката __utmb, за да определи дали потребителят е в нова сесия / посещение.

__utmz

6 месеца от инсталация / актуализиране

Съхранява източника на трафик или кампанията, който обяснява как потребителят е стигнала до сайта Ви. Бисквитката се създава, когато библиотеката javascript работи и се актуализира всеки път, когато данните се изпращат в Google Analytics.

 

ISTYLE КАТО ОБРАБОТВАЩ ДАННИ

Съгласно Регламента "обработващ данни" е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора на данни. 

iSTYLE изпълнява следните дейности като обработващ данни:

  • -задачи на застрахователен посредник от името на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ или друг застрахователен агент,
  • -задачи на кредитен посредник от името на  „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД или друга финансираща институция,
  • -услуга по прехвърляне на данни по време на сервизните дейности,
  • -обработка на данни за достъп в хода на сервизните дейности.

Закупуване на продукти на вноски

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

iSTYLE действа като кредитен посредник за „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД или друга финансираща институция,Zrt; данните се записват в информационната система на съответната финансираща институция.

Администратор на данни: Съответната финансираща институция.

Обработващ на данни: iSTYLE (като кредитен посредник) 

Обхват на обработените данни:

Данни, изисквани от съответната финансираща институция за обработка на заявленията за потребителски кредити.

Валидни правила и информация:

https://istyle.bg/finansirane/

Приложими IT системи:

Информационната система на съответната финансираща институция, където се записват данните.

Застраховка

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

iSTYLE действа от името на  “Марш” ЕООД или друг застрахователен агент. 

Администратор на данни: Съответният застрахователен агент 

Обработващ данните: iSTYLE (от името на съответния застрахователен агент)  

Обхват на обработените данни:

Данните, посочени от съответния застрахователен агент (като име, адрес, място и дата на раждане, информация за контакт -имейл адрес и телефонен номер,  данни за застрахования актив и др.

Валидни правила, договори, информация:

https://istyle.bg/icare-info/

Приложими IT системи:

Deltek Maconomy, SAP BusinessObjects

Услуга за прехвърляне на данни

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Услугата за архивиране на данни се изпълнява по клиентски заявки iSTYLE да копира данните от текущото устройство на друго устройство.

Приложими правила и информация:

Можете да я намерите в регистрационния дневник на устройството (сервизен работен лист). iSTYLE не достъпва, не използва и прехвърля на личните данни, съхранявани в устройството, което клиентът предава временно на iSTYLE. iSTYLE осигурява подходяща защита на данните, копирани при услугата за пренос на данни.

Обхват на обработените данни:

Данните, съхранявани на устройството на клиента.

Приложими IT системи:

Процесът по запазване на данните и прехвърлянето им на друго устройство, както и техническата база са в процес на разработване.

Обработка на данните за достъп

Кратко описание на конкретния случай на обработка на данни:

Ако iSTYLE се нуждае от извършване на сервизна дейност, може да е необходимо и лицето, извършващо услугата, да има достъп до устройството на клиента. За тази цел iSTYLE може да поиска данните за достъп и паролите на клиента. iSTYLE не записва, не използва и не прехвърля предоставената от клиента информация за достъп.

Във връзка с тази услуга iSTYLE изисква клиентите да променят своите идентификационни данни за достъп незабавно след извършване на услугата. 

Валидни правила и информация:

Можете да ги намерите в регистрационния дневник на устройството (сервизен работен лист).

Обхват на обработените данни:

Идентификационните данни за достъп на потребителското устройство.

Приложими IT системи:

salesforce.com

ОБРАБОТВАЩИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ISTYLE

За да подпомогне изпълнението на задълженията си, iSTYLE като администратор на данни може да използва и други обработващи на данни в определени случаи. Обработващите  данни записват, управляват и обработват личните данни, предавани им от iSTYLE в съответствие с разпоредбите на Регламента, и правят изявление за  това пред iSTYLE. 

iSTYLE препраща данните към своите обработващи данни въз основа и по начин, предвиден  в съответните Договори за обработка на данни. Използваните от iSTYLE обработващи на данни са ситуирани в Европейския съюз. 

Прехвърляне на данни

iSTYLE е официален договорен партньор  на Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Ирландия (наричано по-долу "Apple"). Поради изискванията на Apple, в контекста на серивизните дейности, iSTYLE е задължено да прехвърля данни за своите клиенти, така че Apple да може да изпрати въпросник за услугата на клиента след приключване на ремонта. iSTYLE, като официален договорен партньор на Apple Ирландия, прехвърля данни (съгласно дефинициите и разпоредбите на Регламента), когато изпраща уведомления до Apple и поддържа връзка с Apple.

Информация за политиката за поверителност на Apple можете да намерите тук: https://www.apple.com/legal/privacy/

https://www.apple.com/legal/privacy/bg/

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ 

Според терминологията на Регламента "субект на данни" е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез препратка към съответната информация или лични данни.

По отношение на дейностите по обработка на данни, извършвани от iSTYLE, когато клиентът се счита за "субект на данните", той има право на описаните по-долу права.

Преди да се пристъпи към изпълнение на искания относно права на субектите, iSTYLE е длъжно да идентифицира лицето, подало искането (потребителското име и паролата, свързани с потребителския профил, може да са достатъчни за целта).

Когато iSTYLE има основателни съмнения относно самоличността на физическото лице, подало искането, може да бъде поискана допълнителна информация, за да се потвърди самоличността на заявителя.

Искане на информация

Клиентът има право да получава информация за управлението на личните му данни и упражняването на неговите права. Ако имате такова искане, моля, напишете имейл до службата за обслужване на клиенти на iSTYLE.

iSTYLE ще Ви предостави в писмен вид исканата информация съгласно разпоредбите на тези указания за обработка на данни.

iSTYLE може да откаже да изпълни искането, ако може да докаже, че не е в състояние да идентифицира клиента.

Бихме искали да уведомим нашите клиенти, че правото на искане на информация не важи за обработвани данни съгласно законови разпоредби.

Право на достъп

Клиентът има право да получава информация от iSTYLE за това дали обработката на личните му данни все още е в ход или не. Ако обработката на данни е в ход, той има право на достъп до обработваната лична информация, както и до следната информация:

а) целите на обработката на данни;

б) категориите записи на лични данни;

в) получатели или категории получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити или прехвърлени, включително и по-специално получатели от трети държави и международни организации;

г) когато е уместно, предвидената продължителност на съхранение на лични данни или когато това не е възможно, критериите за определяне на този период;

д) право да поиска от администратора да коригира, изтрие или ограничи обработката на лични данни, свързани с него, и да възрази срещу обработването на такива лични данни;

е) правото да подаде жалба, адресирана до надзорен орган;

ж) ако съответните данни не са събрани от субекта на данните, цялата налична информация за техния източник;

з) използването на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и използваната логика и информация за естеството на тази обработка на данни и вероятните последици за лицето, за което се отнасят данните (тази информация се предоставя в ясна и разбираема форма).

Клиентът има право, въз основа на своята специфична ситуация, да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него, основани на легитимните интереси на iSTYLE. 

В този случай iSTYLE няма да обработва личните данни, освен ако iSTYLE не покаже убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на клиента или тези, които са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, клиентът има право да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни за такъв маркетинг, което включва профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг.

В случай че клиентът възразява срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг, личните му данни вече няма да  се обработват за такива цели.

Методи за упражняване на права – УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ

iSTYLE уведомява клиента без неоснователно забавяне и най-късно до 30 дни от получаването на искането за предприетите мерки в отговор на искането. При необходимост, като се вземат предвид сложността на искането и броя на исканията, този краен срок може да бъде удължен с още два месеца. iSTYLE уведомява клиента за удължаването на крайния срок и посочва причините за забавянето в рамките на един месец от получаването на искането. Когато искането е подадена в електронен вид, освен ако клиентът не поиска друго и ако е възможно, информацията се предоставя също в електронен вид.

Ако iSTYLE не желае да предприеме действия в отговор на искането, направено от клиента, iSTYLE информира клиента без неоправдано забавяне и най-късно до 30 дни от получаването на искането за причините за липсата на действие и правото му да подаде жалба пред надзорен орган и възможността да упражни правото си на обжалване.

iSTYLE също така предоставя безплатно информацията, изисквана въз основа на правото на информация и информацията, свързана с упражняването на определени права. Ако обаче искането, направено от клиента, несъмнено е неоснователно или поради неговия изключително повтарящ се характер, в зависимост от административните разходи за предоставяне на исканата информация или исканите действия, iSTYLE може:

а)  да начисли разумна такса; или

б) да откаже да предприеме действия по отношение на искането.

iSTYLE носи отговорността да докаже, че определеното искане несъмнено е неоснователно или е прекомерно.

Средства за правна защита

Без да се засягат други административни или правни средства за защита, клиентът има право да подаде жалба до надзорен орган - по-специално в държавата-членка, в която е обичайното му местопребиваване, мястото му на работа или мястото на предполагаемото нарушение - ако счита, че обработката на личните му данни нарушава Регламента.

Без да се засягат други административни или извънсъдебни средства за защита, клиентът има право на ефективна съдебна защита, когато компетентният надзорен орган не разглежда жалбата или не информира клиента в рамките на три месеца за напредъка или резултата от подадената жалба.

Без да се засягат всички налични административни или извънсъдебни средства за защита, включително правото да се подаде жалба пред надзорен орган, клиентът има право на ефективна съдебна защита, когато счита, че неговите права по силата на Регламента са нарушени в резултат на обработката на неговите лични данни при неспазване на  Регламента. Производството срещу администратор или обработващ данните се образува  в съдилищата на държавата-членка, в която администраторът или обработващият данни е установен. Алтернативно, такова производство може да бъде образувано пред съдилищата на държавата-членка, в която субектът на данните има обичайното си местопребиваване.

Ако имате оплаквания във връзка с нашите указания за обработка на данни, може да се обърнете към Комисията за защита на личните данни  (гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg))(или да подаде жалба пред компетентния  съд, според предвиденото по-горе. 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

За да осигури защита на данните, свързани с клиенти, iSTYLE използва разумни мерки срещу неразрешен достъп, промяна, предаване, публично оповестяване, изтриване или унищожаване, както и щети и случайни загуби на информация, за да гарантира, че съхраняваните данни не могат да бъдат повредени и да се окажат недостъпни поради промени или модификации в приложената техника.

По време на тези дейности iSTYLE полага специални грижи, за да предотврати неоторизиран или незаконен достъп до личните данни на клиента. Въпреки всички тези действия, iSTYLE не може напълно да гарантира сигурността на данните на клиента.

Ние защитаваме сигурността на данните на клиента чрез:

  • -използване на защита с парола или криптиране;
  • -ограничаване на достъпа до данните (например само служителите на iSTYLE могат да имат достъп до данните, , за да ги обработват с цел постигане на гореспоменатите цели) и предотвратяване на неоторизиран достъп до мрежата с помощта на наличните ИТ методи;
  • -регистрация за достъп;
  • -предоставяне на достъп до данните, съхранявани на сървъра, само на посочените лица, които имат достатъчно правомощия да го направят;
  • -създаване на резервни копия, за да се избегне загубата на данни.

Клиентът може също така да ни помага при защитата на данните и информацията, като редовно променя паролата, която използва за регистрационните / входните процеси в онлайн магазина, и гарантира, че трети страни не могат да получат достъп до паролите му.

Услугите ни в някои случаи могат да се отнасят до сайтове и услуги на трети страни, които са извън нашия контрол. iSTYLE НЕ поема отговорност за сигурността и нивото на защита, предлагана на данните от тези сайтове и услуги. Препоръчваме на нашите клиенти винаги да четат правилата за поверителност на сайтовете и услугите, които възнамеряват да използват.

Моля, имайте предвид, че в случаите, когато клиент предоставя информация на трета страна, когато използва услугите ни, iSTYLE ще уведоми и ще си сътрудничи с компетентните органите с цел определяне самоличността на нарушителя.

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА

С предоставянето на съответните данни и информация с цел използване на услугите, предлагани от iSTYLE, клиентът декларира, че неговата дееспособност да действа във връзка с предоставянето на съответните данни и информация не е ограничена. Ако клиентът по закон е "недееспособен" или "има ограничена дееспособност" във връзка с предоставянето на такива данни и информация, и като такъв, съгласно приложимото законодателство той няма право да прави самостоятелно волеизявления в това отношение, той и е длъжен да получи съгласието на трето лице, посочено в законодателството (напр. законен представител, настойник) относно предоставянето на информацията. За тази цел клиентът трябва да прецени дали е необходимо съгласието на трета страна във връзка с предоставянето на информацията. iSTYLE не може да носи отговорност във връзка с горното. 

Валидността на правни декларации, като валидността на съгласието за обработка на данните на непълнолетните, се урежда съобразно разпоредбите на Закона за лицата и семейството /ЗЛС/. Така, съгл. чл. 4 от ЗЛС, лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни и те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, а съгл. чл. 3 от ЗЛС, лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни и вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници. 

Според Регламента, когато личните данни се обработват въз основа на съгласие и "във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество пряко на дете, обработването на личните данни на детето е законно, когато детето е навършило 16 години. Когато детето е на възраст под 16 години, тази обработка е законна само ако и доколкото се дава съгласие или разрешава от титуляра на родителските права за детето.

Ако установим факта, че лице, което е "недееспособно" по закон, особено от дете под 16 години, което няма съгласието на родителя или настойника си, възнамерява да използва услугите на iSTYLE, ще положим всички разумни усилия за заличаване на информацията, която детето ни е предоставило, и да гарантираме, че такава информация не се предава или използва от нас.

Молим нашите клиенти незабавно да ни информират, ако установят, че дете е предоставило личните си данни и информация без разрешението на родител или настойник. Родителите и лицата, които се грижат за тях, трябва да насърчават децата си безопасно и отговорно да боравят с личните си данни (особено когато използват Интернет).

Дата на влизане в сила на настоящите Указания за обработка на данни: 25 май 2018 г. 

iSTYLE си запазва правото едностранно да променя и актуализира тези Указания без предизвестие. Те влизат в сила с публикуването на изменението на интернет сайта на компанията. Препоръчва се периодичното посещаване на сайта, така че винаги да сте осведомени относно евентуалните промени и актуализации. При поискване ще Ви изпратим и електронно съобщение с актуална информация.